Σκέψεις τινὲς περὶ «καλαθοσφαιρικῆς ἐθνικοφροσύνης» καὶ ὑπερηφανείας τοῦ νεοέλληνος

Πολλὰς συζητήσεις, διαφωνίας καὶ διχογνωμίας ἔχει ἅπαξ ἔτι ἀνεγείρει ἡ περίπτωσις τοῦ Γιάννη Ἀντετοκοῦμπο ἢ ἄλλως … greek freak μὲ ἀφορμὴν τὴν πρόσφατον βράβευσίν του εἰς τὸ ἀμερικανικὸν πρωτάθλημα. Οὕτω τὸ ζήτημα τοῦ ποῖος εἶναι καὶ δικαιοῦται νὰ λέγηται Ἕλλην ἀναζωπυρώνεται διαρκῶς, τῶν νεοελλήνων διῃρημένων εἰς δύο στρατόπεδα, τῶν «καλαθοσφαιρικῶς ὑπερηφάνων» καὶ πιστευόντων εἰς τὴν ἑλληνικότητα (!) τοῦ ἐν λόγῳ ἀθλητοῦ καὶ τῶν λοιπῶν εἰσέτι νουνεχῶν, τῶν προτεθειμένων ἀλλὰ δυστυχῶς ὄχι δυναμένων νὰ θραύσουν τὸν ὀνειρικὸν κόσμον τῶν πρώτων. Ἄλλωστε ἐπιχειρήματα, ὅσον λογικὰ καὶ συντριπτικὰ καὶ ἂν εἶναι, οὐδεμίαν ἐπίδρασιν δύνανται νὰ ἔχουν ἐπὶ τεταραγμένων ψυχισμῶν.

Ὅτι ὁ Ἀντετοκοῦμπο εἶναι πάνυ πεπροικισμένος περὶ τὴν καλαθόσφαιραν ὁμολογεῖται γενικῶς καὶ ἐκ τῆς πορείας του καθίσταται πρόδηλον (ἀλλὰ καὶ ὅλως ἀδιάφορον) ἀκόμη καὶ εἰς τὸν – ἀμύητον αὐτῆς – γράφοντα τὰς σειρὰς ταύτας.

Ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν εἶναι Ἕλλην ὅμως ἔτι μᾶλλον πρόδηλον εἰς τοὺς ὀλίγους πλέον νουνεχεῖς καὶ συναισθηματικῶς ὑγιεῖς. [βλ. καὶ https://www.ethnos.gr/athlitismos/25313_giannis-antetokoynmpo-gennithika-stin-ellada-megalosa-se-nigiriano-spiti]

Παρέκβασις: Τί σημαίνει «ἐγεννήθη ἐν Ἑλλάδι»; Τοῦτο τὸν καθιστᾷ Ἕλληνα; Ἂν ἐγεννᾶτο ἐπὶ τῆς ἑλληνοβουλγαρικῆς μεθορίου θὰ ἦτο κρᾶμα Ἕλληνος καὶ Βουλγάρου; Ἐπὶ πλοίου; Θὰ ἦτο θαλασσίας καταγωγῆς; Λευκός τις γεννᾶται ἐν (π.χ. Νοτίῳ) Ἀφρικῇ. Τοῦτο τὸν καθιστᾷ ἀφρικανόν;

Δὲν εἶναι ὁ τόπος ἔνθα τις ἐγεννήθη ἢ καὶ διαμένει ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, δὲν εἶναι τὸ χῶμα τὸ καθορίζον τὴν ἐθνικότητα ἀλλὰ τὸ Αἷμα καὶ ἡ συναφὴς τῷ αἵματι συνείδησις τῆς κοινῆς καταγωγῆς καὶ τοῦ κοινοῦ πεπρωμένου. Ἔθνος εἶναι συνεξελικτικὴ βιολογικὴ καὶ πνευματικὴ φυσικὴ μονὰς καὶ ὄχι ἄποιος ἑτερογενὴς ἀπροσδιορίστου ταὐτότητος μπάσταρδος «πληθυσμός». Ναί, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ποσότης καὶ οἱ ἀριθμοὶ τοῦ «πληθυσμοῦ» ἀορίστως ἀλλὰ τὸ δημογραφικὸν τοῦ Ἑλληνισμοῦ θὰ λυθῇ μόνον διὰ τῆς γεννήσεως Ἑλλήνων, αὐθεντικῶν Ἑλλήνων. Συνεπῶς δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν καὶ τὰ ὑποσχόμενα γελοῖα ἐπιδόματα γεννήσεως [https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=LG_egKIgoAk] εἰς «Ἕλληνας» γονεῖς, καθὼς ἐδῶ ἐννοοῦνται «Ἕλληνες πολῖται», γνωρίζομεν δὲ τί περιλαμβάνει πλέον ὁ ὅρος Ἕλλην πολίτης, ἰδίᾳ μετὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ νόμου περὶ ἰθαγενείας τοῦ 2015, βάσει τοῦ ὁποίου δεκάδες χιλιάδων ἀλλογενῶν ἔλαβον ἤδη τὴν ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν μὲ ἐξευτελιστικὰς διὰ τὴν ἐθνικήν μας τιμὴν προϋποθέσεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνεται καὶ ἡ ὀρθὴ ἀπάντησις εἰς εἴκοσιν ἐκ τριάκοντα ἐρωτήσεων! [http://newpost.gr/ellada/5c12b0d89ee505832b10911b/me-test-gnosis-tis-ellinikis-i-apodosi-ithageneias?fbclid=IwAR0cuKJ4K5iZiM5vdrlrzRMMZF-c4sgGsnO-At_WJhlcsWf2-E0l2AsL5H0]

Ὅσοι πιστεύουν βεβαίως εἰς τὰ ἐναντία τούτων, ἀντιλαμβάνονται ὡς «ἐνσωμάτωσιν» ἐντὸς ἑνὸς λαοῦ τὴν τριβὴν μετ᾿ αὐτοῦ τοῦ λαοῦ ἐντὸς ἑνὸς πλαισίου συνυπάρξεως, συνεργασίας καὶ καθημερινότητος. Ὅμως ἐδῶ πρόκειται πρῶτον περὶ ἀπιστεύτων ἀριθμῶν ἀλλογενῶν κατακλυζόντων τὴν  ἑλληνικὴν (καὶ εὐρωπαϊκὴν) κοιτίδα –ποσοτικὸν στοιχεῖον– καὶ κατὰ δεύτερον περὶ ἀτόμων ὅλως ἀσυμβάτων πρὸς τοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς λοιποὺς Εὐρωπαίους – ποιοτικὸν στοιχεῖον. Τὸ μόνον λοιπὸν φυσικὸν ἐπακόλουθον τῆς μεθ᾿ ἡμῶν μίξεως τοιούτων στοιχείων καὶ δὴ εἰς τοσαύτην ἔκτασιν θὰ εἶναι ἡ ὁριστικὴ καὶ ἀμετάκλητος ἀπώλεια τῆς ἡμετέρας βιοψυχικῆς φυσιογνωμίας πρὸς χάριν τῆς ἀναντιστρέπτου δημιουργίας ἑνὸς ὑποβαθμισμένου ἑτερογενοῦς πληθυσμιακοῦ συμφύρματος-συρφετοῦ ἀπροσδιορίστου καταγωγῆς καὶ ταὐτότητος ἀλλὰ πάντως ἀφρικανικῶς καὶ μεσανατολικῶς προσδιωρισμένου. Τοῦτο δὲ καὶ θὰ εἶναι τὸ ὁριστικὸν τέλος τοῦ Ἕλληνος ἀνθρώπου… Οἱ δὲ νέοι κάτοικοι-ἔποικοι τῆς εὐρωπαϊκῆς γῆς, ὄχι μόνον δὲν θὰ προσαρμοσθοῦν εἰς τὸ ὑπάρχον πολιτισμικὸν πλαίσιον, ὅπως ἀφελῶς πιστεύεται, ἀλλὰ βαθμηδὸν θὰ τὸ μεταλλάξουν κατὰ τὴν ἰδίαν αὑτῶν φυσικὴν ῥοπήν.

Ὅτι χρειαζόμεθα τὴν καλαθόσφαιραν διὰ νὰ αἰσθανθοῦμε ἐθνικῶς ὑπερήφανοι εἶναι τοὐλάχιστον οἰκτρὸν καὶ τραγικὸν καὶ ἅμα δηλωτικὸν τοῦ κατωτάτου συλλογικοῦ ἐπιπέδου αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Εἰδικῶς ἀποτελεῖ δεῖγμα ἐσχάτης καταπτώσεως ὅτι αὐτὸς ο λαός, ὁ ἀναδείξας μυρίας προσωπικότητας ἐφ᾿ ὅλων τῶν τομέων ἀναπτύξεως τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, κατήντησε νὰ ἀναμένῃ τὰ … καλαθοσφαιρικὰ ἐπιτεύγματα τοῦ Ἀντετοκοῦμπο διὰ νὰ νοιώσῃ ὑπερήφανος…

Ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἀθλητὴς καθ᾿ ὑπερβολὴν καὶ δολίως προεβλήθη καὶ προβάλλεται ὑπὸ τῶν Μ.Μ.Ε. ἀκριβῶς λόγῳ φυλετικοῦ χρώματος εἶναι ὁμοίως γεγονός. Ἂν τὸ δέρμα του ἦτο λευκὸν δὲν θὰ ἐτύγχανε τοιαύτης καὶ τοσαύτης προβολῆς. Ἡμέτεροι ἀθληταὶ ἔχουν «σαρώσει» τὰ χρυσᾶ καὶ δὲν τυγχάνουν τῆς αὐτῆς προβολῆς, ὁποία ἡ τοῦ νιγηριανοῦ – διότι στεροῦνται τοῦ … «προνομίου» κατὰ τὰ ΜΜΕ μαύρης καταγωγῆς καὶ χρώματος δέρματος. Ἀλλ᾿ ἐδῶ δὲν ἐνοχλεῖ ἡ ἄλλως τόσον δολίως καὶ ὑποκριτικῶς καταστιγματιζομένη διάκρισις, καθὼς εὐνοεῖ τὸν ξένον, τὸν ἀλλότριον φυλετικὸν τύπον.

Ἡ γελοιότης τῶν ἀμυντόρων τῆς … «ἑλληνικότητος» τοῦ Ἀντετοκοῦμπο ἐπιτείνεται καὶ ἐκ τῆς προσφάτου διευκρινίσεως τοῦ ἰδίου ὅτι εἶναι καὶ αἰσθάνεται Νιγηριανός, ὅμως τὰ ἐν ληθάργῳ παρλοπιπίζοντα συστημικὰ παπαγαλάκια δὲν πτοοῦνται μὲ τίποτε κι οὔτε κινδυνεύουν νὰ ἀφυπνισθοῦν… Ἀκραῖον παράδειγμα τοιούτου πλουμιστοῦ κι ἐμετικοῦ παπαγάλου ἡ γνωστὴ καὶ μὴ ἐξαιρετέα πληβειακὴ περίπτωσις Νοτοπούλου, ἐπιχειροῦσα νὰ εἰσπράξῃ ἐκλογικὴν ἀνταμοιβὴν δι᾿ ἀφρικανισμοῦ ὑπερβάλλοντος καὶ τοὺς ἀφρικανούς – καὶ καφρίλας ὑπερβαλλούσης καὶ τοὺς αὐθεντικοὺς Κἀφρους…

Τέλος, ἡ «καλαθοσφαιρικὴ ἐθνικοφροσύνη» καὶ ἡ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια δι᾿ ἕνα Νιγηριανὸν ἀθλητὴν (!) ὄχι μόνον δὲν μᾶς τιμᾷ, ὅπως κάποιοι δῆθεν πνευματώδεις γελοῖοι «προοδευτικοὶ» λιμοκοντὀροι ἐν ὀνόματι προσποιητῆς «ἀνωτερότητος» καὶ ὐθεντικῆς ἠλιθιότητος φαντάζονται, ἀλλ᾿ ἐπὶ πλέον ἀποκαλύπτει (καὶ τοῦτο…) τραγικῶς τὸ ἀσύλληπτον μέγεθος τῆς ἐσωτερικῆς κενότητος τοῦ λαοῦ αὐτῆς τῆς χώρας…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

4 × four =