Ὁ Ἄρειος Πάγος, ἡ μέριμνά του περὶ ἐπιβολῆς τοῦ ἀντιρατσισμοῦ, ὁ Δίαυλος τοῦ Ἅρματος καὶ ἡ Σιωνιστικὴ Τυραννία…

Ἡ Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου, μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸν 5/2018 ἐγκύκλιό της (https://www.eisap.gr/sites/default/files/circulars/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%205-18.pdf) παραγγέλλει στοὺς εἰσαγγελεῖς ἐφετῶν, πρωτοδικῶν καὶ δι᾿ αὐτῶν σὲ ὅλους τοὺς εἰσαγγελικοὺς λειτουργοὺς τὴν ἄμεση κινητοποίησί τους γιὰ τὴν «πρόληψι καὶ καταστολή, μὲ τὴν προσήκουσα αὐστηρότητα, τῶν ῥατσιστικῶν ἐγκλημάτων, ποὺ εὐτελίζουν τὸν ἄνθρωπο καὶ προσβάλλουν τὴν δημοκρατικὴ καὶ πολιτισμένη μας κοινωνία», μὲ σκοπὸ νὰ ἐλεγχθῇ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων 81Α τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος καὶ τῶν ἄρθρων 1 καὶ 2 τοῦ («ἀντιρατσιστικοῦ») νόμου 927/1979.

Πρὸς τὸν σκοπὸ τοῦτο οἱ εἰσαγγελικοὶ λειτουργοὶ ὀφείλουν, τὸ πρῶτο εἰκοσαήμερο τοῦ Δεκεμβρίου (γιὰ τὸ ἑξάμηνο Ἰουνίου-Νοεμβρίου) καὶ Ἰουνίου (γιὰ τὸ ἑξάμηνο Δεκεμβρίου-Μαΐου) κάθε ἔτους, νὰ ἀποστέλλουν στὸν Ἄρειο Πάγο, σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ ἀλλὰ καὶ ἐγγράφως, ἀναλυτικοὺς πίνακες μὲ τὶς δικογραφίες ποὺ ἐσχηματίσθησαν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἑξάμηνα διαστήματα, στὶς ὁποῖες ἐνυπάρχει ὁ χαρακτὴρ τοῦ «ῥατσιστικοῦ ἐγκλήματος».

Ἡ ἐγκύκλιος ἐξηγεῖ ὅτι «ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ θεμελιώδη ὑποχρέωσι τῆς πολιτείας», καὶ τὰ ὁποῖα, πέραν τῆς συνταγματικῆς τους κατοχυρώσεως, «ἀποτελοῦν κατάκτησι τοῦ πολιτισμοῦ καὶ στοιχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος». Ἡ προστασία αὐτὴ δὲν ἀφορᾷ μόνο στοὺς Ἕλληνες (πολῖτες) ἀλλὰ σὲ οἱονδήποτε εὑρισκόμενο ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας.

Ἀπαιτεῖται ἀπὸ τοὺς εἰσαγγελεῖς ἡ πλήρης κατανόησις τῶν ἐννοιῶν «ἐγκλήματα μίσους», «προστατευόμενα χαρακτηριστικά» (ἤτοι φυλή, χρῶμα κ.λπ. ἀλλὰ καὶ ταὐτότης φύλου καὶ χαρακτηριστικὰ φύλου) καὶ «δεῖκτες μεροληψίας». Ἀπαιτεῖται ταχυτέρα συλλογὴ ἀποδείξεων καὶ σύντομος προσδιορισμὸς δικασίμου.

Οἱ δικογραφίες σημαίνονται εἰδικῶς μὲ τὴν ἔνδειξι «ΡΒ», ἀποτελουμένην προφανῶς ἀπὸ τὰ ἀρχικὰ τῆς φράσεως «ῥατσιστικὴ βία». Ὁ εἰσαγγελεὺς πρέπει σὲ κάθε περίπτωσι νὰ διαχωρίζῃ τὰ κίνητρα καὶ νὰ τονίζῃ τὸ ῥατσιστικὸ κίνητρο.]

Πῶς ὅλα τὰ ἀνωτέρω σχετίζονται καὶ ἀποτελοῦν μάλιστα κατάκτησι τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος (!), ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς διαφωτίσῃ ἡ Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἡ προστασία διὰ τοῦ «ἀντιρατσιστικοῦ» νομικοῦ πλέγματος στοιχείων διαλυτικῶν τῆς ἐθνοφυλετικῆς μας συνοχῆς (πρβλ. ἀναφορὰ στὴν φυλὴ καὶ τὸ χρῶμα, ὅπου τὸ μὲν ἀλλότριον προστατεύεται, τὸ δὲ οἰκεῖον διαπομπεύεται καὶ ἄγεται στὸ ἰκρίωμα!) καὶ κάθε παρηκμασμένου φορέως παρεκκλίσεως καὶ διαστροφῆς (ταὐτότης φύλου-σεξουαλικὸς προσανατολισμός) ἀποτελεῖ πλήρη στρέβλωσιν τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ στὴν οὐσία της τὴν νομικῶς ἐπιβαλλομένην ἀποδόμησι καὶ ἐν τέλει βιολογικὴ ἐξόντωσι τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἐν ταὐτῷ ἀδυνατοῦμε νὰ ἀνιχνεύσουμε στὴν δικαστικὴ λειτουργία τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους τὸ παραμικρὸ ἔστω ἀνάλογο ἐνδιαφέρον καὶ φροντίδα γιὰ τὶς μυριάδες τῶν ἐγκλημάτων ὁσημέραι τελουμένων ὑπὸ ἀλλοδαπῶν εἰς βάρος Ἑλλήνων, καθὼς φαίνεται πὼς τὸ ἐνδιαφέρον τῆς «Δικαιοσύνης» ἐξαντλεῖται μόνο στὴν προστασία τῶν αὐθαιρέτων ἐποικιστῶν τῆς ἑλληνικῆς γῆς. Τὸ αὐτὸ μάλιστα συμβαίνει ἁπανταχοῦ τῆς εὐρωπαϊκῆς κοιτίδος, μὲ τὶς προδοτικὲς συνιστῶσες τῶν «εὐρωπαϊκῶν» κρατῶν (δικαστικές, νομοθετικές, διοικητικές, ἀλλὰ καὶ διαφόρους ὀργανώσεις, Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια «πνευματικὰ ἱδρύματα», Μ.Μ.Ε. κ.λπ.) νὰ ὑποθάλπουν παντοιοτρόπως τοὺς ἀφρικανοὺς καὶ μεσανατολῖτες ἐποικιστὲς.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι:

– τὸ 81Α τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος διευρύνει τὰ ὅρια τῶν ἐπιβαλλομένων ποινῶν (φυλακίσεως, καθείρξεως, χρηματικῆς ποινῆς) σὲ περίπτωσι «ἐγκλήματος μὲ ῥατσιστικὰ χαρακτηριστικά»

– τὸ ἄρθρο 1 τοῦ νόμου 927/1979 ἐπισείει βασικὴ ποινὴ τριῶν μηνῶν ἕως τρία ἔτη φυλακίσεως καὶ χρηματικὴ ποινὴ 5.000 ἕως 20.000 € σὲ ὅποιον «δημοσίως ὑποκινεῖ τὸ μῖσος κατὰ ἀτόμου ἢ ὁμάδος βάσει τῶν χαρακτηριστικῶν φυλῆς, χρώματος, θρησκείας, ταὐτότητος καὶ χαρακτηριστικῶν φύλου, σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ἀναπηρίας (;)»  κ.λπ.

– τὸ ἄρθρο 2 τοῦ αὐτοῦ νόμου ἀφορᾷ στὴν «κακόβουλη ἄρνησι, ἐπιδοκιμασία, εὐτελισμό γενοκτονιῶν, ἐγκλημάτων πολέμου, τοῦ Ὁλοκαυτώματος, ἐγκλημάτων τοῦ ναζισμοῦ» κ.λπ. μὲ στόχο τὴν ὑποκίνησι μίσους κατὰ ἀτόμου ἢ ὁμάδος βάσει χαρακτηριστικῶν φυλῆς, θρησκείας κ,λπ., ὅπως ἀνωτέρω, καὶ ἐπισείει τὶς αὐτὲς ποινές.

Τὸ «ἀντιρατσιστικὸ» πλέγμα προστασίας ἀλλοδαπῶν ἐποικιστῶν καὶ τῶν παντοίων φορέων τῆς Ἀντιστροφῆς ἀποτελεῖ τὸ πλέγμα τῆς ἡμετέρας ὑποδουλώσεως, νομικῆς καὶ ἠθικῆς, μέχρι τῆς τελικῆς ἀποσυνθέσεώς μας ἢ μέχρι τῆς ὁριστικῆς ἀποθρυμματίσεώς του.

Ἐντάσσεται δὲ εἰς ἕνα εὐρύτερο καὶ παγκοσμίως ἐπιβεβλημένο πλέγμα φιμώσεως καὶ τελικῆς καταπνίξεως πάσης ὑγιοῦς ἀντιδράσεως τῶν δεινῶς χειμαζομένων λευκῶν λαῶν, ὅπως καὶ λίαν προσφάτως μάλιστα (http://www.armahellas.com/?p=26253) καὶ κατόπιν ἀποσύρσεως σειρᾶς ὁμιλιῶν τοῦ Ἅρματος ἐκ τοῦ Διαύλου ΥΤ ὑπέστημεν, καθὼς τὸ YouTube (προσφυῶς ἐνίοτε παραφραζόμενον ὡς  JewTube…) τὴν 6ην Ἰουνίου 2019, ἐπέτειον τῆς εἰσβολῆς τῆς Νορμανδίας (τῆς περιβοήτου D-day, προαγγέλου καθὼς ἀποδεικνύεται τῆς ἀφροασιατικῆς εἰσβολῆς καὶ τοῦ βιαίου ἐξυβριδισμοῦ τῆς «ἀπαλευθερωμένης» Εὐρώπης!) ΔΙΕΓΡΑΨΕ παντελῶς τὸν Δίαυλον τοῦ Ἅρματος ἀλλὰ καὶ πλειάδα ἄλλων Διαύλων Λευκῆς Ἀντιστάσεως!!!

Ἡ παγκόσμιος Σιωνιστικὴ ἐπιβολὴ πλέον πράγματι προσλαμβάνει Ὀργουελικὰς διαστάσεις!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

seven + 15 =