Άρμα

armahellas.com

Τί είναι το ΑΡΜΑ; Ο πυρήν αυτός, φυσικώς επιλέγων τον δρόμον της σταδιακής οργανικής αυξήσεως, αντί να τρέχη προς εκπλήρωσιν των εξωτερικών αυτομάτων υποχρεώσεων πού προκύπτουν εκ μιάς βεβιασμένης χαράξεως πλαισίων και προώρου καθορισμού ατελώς επηνδρωμένων δομών, δίδει μάλλον προτεραιότητα εις τά ζητήματα αρχής και ουσίας, προς τήν οποίαν πρέπει η πράξις και τα προς χάριν ταύτης δημιουργούμενα πλαίσια να ευθυγραμμίζωνται – τόσον εκ της εκκινήσεως, αποτελούσης «το ήμισυ του παντός», όσον και μετέπειτα, διά συνεχών διορθωτικών κινήσεων προσαρμογής του πραγματικού εις το ιδεατόν.

Η ρήσις του εθνικού μας ποιητού ότι το Έθνος πρέπει να θεωρή εθνικόν ό,τι είναι αληθές αποτελεί διά το ΑΡΜΑ θέσφατον! Η αυθεντική πνευματική αναζήτησις και ο διαχωρισμός ποιοτήτων, ο περί Κέντρου, ουσίας και υπάρξεως Αγών μας, η συλλογική μας και ατομική, ο υψηλός Πολιτικός μας Αγών υπό το ακέραιον πρίσμα της Εθνοφυλετικής μας υποστάσεως συγκροτούν ομού όλα μίαν φυσικήν οργανικήν πληρότητα και ενότητα, της οποίας φορεύς και κεντρικός άξων είναι το ΑΡΜΑ.[περισσότερα]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (23)

Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς σημαδιακῆς γιὰ τὸν Ἐθνοκοινοτισμὸν μαςἐπετείου τῆς 20ῆς Ἀπριλίου

Διαφορετικότης ναί, παρέκκλισις ὄχι: Περὶ τῆς παραπλανητικῆς συστημικῆς ψευδο-ἐννοίας περὶ «διαφορετικότητος/ἰδιαιτερότητος»

Ὁμολογεῖται ὑπὸ πάντων ὅτι ἡ σκέψις εἶναι ἐλευθέρα καὶ ὀφείλει νὰ λειτουργῇ ἄνευ συναισθηματικῶν ἐμπλοκῶν.